close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. Všeobecné ustanovenia k spracovaniu údajov na našej internetovej stránke

1. Predmet tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

My, spoločnosť OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (ďalej sa uvádza len ako OBO), sa tešíme z Vášho záujmu o našu internetovú prezentáciu a o naše ponuky na našej internetovej stránke.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitou úlohou. Následne Vás preto chceme podrobne informovať o tom, ktoré údaje získavame pri Vašej návšteve našich internetových prezentácií, pri použití našich tunajších ponúk a ako sa tieto u nás spracovávajú alebo využívajú. Okrem toho Vás budeme informovať aj o tom, ktoré sprievodné ochranné opatrenia sme vykonali z technického a organizačného hľadiska.

Spracovanie osobných údajov, ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, sa realizuje vždy v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov Vás chceme informovať o druhu, rozsahu a účele nami získavaných, používaných a spracovávaných osobných údajov a objasniť Vám ho, pokiaľ sa Vás toto spracovanie údajov týka.

Hoci sme, ako osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov, vykonali množstvo technických a organizačných opatrení, môže internetový prenos údajov vykazovať zásadné bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Prosíme Vás, aby ste to zohľadnili pri využívaní našej internetovej ponuky.

 

3. Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

Osoba zodpovedná v zmysle práva na ochranu údajov je:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefón: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238
E-mail: info(at)obo.de

 

4. Kontaktné údaje osoby splnomocnenej na ochranu údajov

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- osoba splnomocnená na ochranu údajov -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: 0049-2373-89-1351
E-mail: datenschutz(at)obo.de

 

5. Vymazanie a zablokovanie osobných údajov/ doba uloženia

Pokiaľ sa pri príslušnom spracovaní osobných údajov uvedenom v kapitole B. tohto vyhlásenia o ochrane údajov nereguluje nič iné, vymažú sa u nás uložené údaje, potom čo už nie je potrebné ich uloženie a keď vymazaniu nebránia žiadne zákonné povinnosti archivácie. Pokiaľ sa údaje príslušnej osoby nevymažú, pretože sú potrebné na iné a zákonom prípustné účely, obmedzí sa ich spracovanie. To znamená, že údaje sa zablokujú a nespracovávajú sa na iné účely. Platí to napríklad pre údaje príslušnej osoby, ktoré sa musia ukladať z obchodných alebo dôvodov daňového práva.

Podľa zákonných zadaní sa archivácia realizuje po dobu šiestich rokov podľa § 257 ods. 1 HGB (obchodné knihy, inventáre, otváracie súvahy, ročné uzávierky, obchodné listy, účtovné doklady atď.), ako aj po dobu desiatich rokov podľa § 147 ods. 1 AO (knihy, záznamy, správy o stave, účtovné doklady, obchodné a firemné listy atď.).

 

6. Práva dotknutých osôb

6.1. Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo, požadovať od osoby zodpovednej za spracovanie potvrdenie o tom, či sa spracovávajú príslušné osobné údaje. Ak by dotknutá osoba požadovala toto právo na potvrdenie, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na nás alebo na osobu splnomocnenú na ochranu údajov.

6.2. Právo na informáciu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek od nás získať bezplatnú informáciu o osobných údajoch uložených k jej osobe a kópiu tejto informácie. Dotknutej osobe ďalej prináleží oznámenie o nasledujúcich informáciách:

- účely spracovania

- kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli zverejnené alebo sa ešte zverejnia osobné údaje, predovšetkým pri príjemcoch z tretích krajín alebo pri medzinárodných organizáciách

- ak je to možné, potom aj naplánovaná doba, po ktorú sa osobné údaje budú ukladať, alebo, ak to nie je možné, kritériá na stanovenie tejto doby

- existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa osoby týka alebo obmedzenie spracovania prostredníctvom zodpovednej osoby alebo právo na odpor proti tomuto spracovaniu

- existencia práva na sťažnosť na úrade vykonávajúcom dozor

- keď sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov

- existencia automatizovaného hľadania riešenia vrátane profilovania podľa článku 22 ods.1 a 4 GDPR a - prinajmenšom v týchto prípadoch - výpovedné informácie o zúčastnenej logike, ako aj o dosahu a žiadaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu

Okrem toho má dotknutá osoba právo na informáciu o tom, či sa osobné údaje sprostredkovali tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Ak ide o tento prípad, potom dotknutej osobe prináleží právo na informácie o vhodných zárukách v súvislosti so sprostredkovaním týchto údajov.

Ak by dotknutá osoba požadovala toto právo na informácie, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na nás alebo na osobu splnomocnenú na ochranu údajov.

6.3 Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať neodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho má dotknutá osoba právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov pomocou doplňujúceho vyhlásenia za zohľadnenia účelov spracovania.

Ak by dotknutá osoba požadovala toto právo na opravu, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na nás alebo na osobu splnomocnenú na ochranu údajov.

6.4 Právo na vymazanie

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať od zodpovednej osoby, aby sa príslušné osobné údaje bezodkladne vymazali, pokiaľ sa to vzťahuje na jeden z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ spracovanie nie je potrebné:

- Osobné údaje boli získané na také účely alebo spracované iným spôsobom, pre ktoré už nie sú potrebné.

- Dotknutá osoba zruší svoj súhlas na spracovanie tohto druhu, o ktorý sa opiera spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a GDPR a chýba iná právny základ pre spracovanie.

- Dotknutá osoba podá námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR proti spracovaniu a neexistujú žiadne prednostné, právne dôvody na spracovanie, alebo dotknutá osoba podá námietku podľa čl. 21 ods. 2 GDPR proti spracovaniu.

- Osobné údaje boli spracované nezákonne.

- Vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba.

- Osobné údaje boli získané vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

Pokiaľ sa vyskytuje jeden z hore uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce dať podnet na vymazanie osobných údajov, ktoré sú uložené v spoločnosti OBO, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na našu osobu splnomocnenú na ochranu údajov alebo na iného zamestnanca. My potom dáme podnet k tomu, aby sa požiadavke na vymazanie bezodkladne vyhovelo.

Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou OBO a náš podnik je ako zodpovedná osoba podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinný vymazať osobné údaje, potom za zohľadnenia dostupnej technológie a nákladov na implementáciu vykoná primerané opatrenia, aj technického druhu, aby sa o tom informovali iné osoby zodpovedné za spracovanie údajov, ktoré spracovávajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala druhú osobu zodpovednú za spracovanie údajov o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópie alebo replikácie týchto osobných údajov, pokiaľ ich spracovanie nie je potrebné. Ohľadne toho dáme v konkrétnom prípade podnet na vykonanie potrebného.

6.5 Právo na obmedzenie spracovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať od zodpovednej osoby obmedzenie spracovania, keď existuje jeden z nasledujúcich predpokladov:

- Správnosť osobných údajov sa dotknutou osobou popiera, a síce na dobu, ktorá zodpovednej osobe umožní, prekontrolovať správnosť osobných údajov.

- Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov.

- Zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však vyžaduje na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

- Dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte sa nezistilo, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ sa vyskytuje jeden z predtým uvedených prípadov a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie osobných údajov, ktoré sú uložené v spoločnosti OBO, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na nás , resp. na osobu splnomocnenú na ochranu údajov. My potom dáme podnet na obmedzenie spracovania.

6.6 Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo na získanie jej osobných údajov, ktoré boli poskytnuté zodpovednej osobe prostredníctvom dotknutej osoby, a to v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a má právo sprostredkovať tieto údaje druhej zodpovednej osobe bez obmedzenia zodpovednou osobou, ktorej osobné údaje poskytla, pokiaľ sa spracovanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a GDPR alebo zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR a spracovanie sa realizuje pomocou automatizovaného postupu, pokiaľ spracovanie nie je potrebné na uskutočnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa realizuje vo výkone verejnej moci, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba pri vykonávaní jej práva na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 GDPR právo vymôcť si, aby sa osobné údaje preniesli priamo od jednej zodpovednej osoby na druhú zodpovednú osobu, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ sa tým neobmedzia práva a slobody iných osôb.

Za účelom uplatnenia práva na prenosnosť údajov sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na nás, resp. na našu osobu splnomocnenú na ochranu údajov.

6.7 Právo na námietku

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, podať námietku voči spracovaniu osobných údajov tejto dotknutej osoby, ktoré sa realizovalo na základe čl. 6 ods. 1 písmeno e alebo f GDPR, z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej mimoriadnej situácie. Toto platí aj pre profilovanie, ktoré sa opiera o tieto nariadenia.

Spoločnosť OBO už nebude spracovávať osobné údaje v prípade námietky, iba ak by sme dokázali preukázať nutné, vážne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo keď spracovanie slúži na vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak spoločnosť OBO spracováva osobné údaje na podporu priamej reklamy, potom má dotknutá osoba právo kedykoľvek uplatniť námietku voči spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. Toto platí aj pre profilovanie, pokiaľ to súvisí s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba podá námietku voči spracovaniu na účely priamej reklamy, potom už nebudeme spracovávať osobné údaje na tieto účely.

Okrem toho má dotknutá osoba právo, podať námietku z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej mimoriadnej situácie, proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa u nás realizuje na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, iba ak by takéto spracovanie bolo potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.

Na účely vykonania práva na námietku sa môže dotknutá osoba obrátiť priamo na nás. Dotknutá osoba má okrem toho v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti dovolené, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, vykonávať svoje právo na námietku pomocou automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

6.8 Automatizované rozhodnutia v konkrétnom prípade vrátane profilovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo zaručené európskymi smernicami a autormi nariadení, nepodrobiť sa rozhodnutiu, ktoré sa zakladá výhradne na automatizovanom spracovaní - vrátane eventuálneho profilovania, ktoré rozvíja opačný právny účinok alebo ju podobným spôsobom výrazne obmedzuje, pokiaľ rozhodnutie

- nie je potrebné pre uzavretie alebo splnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo

- je prípustné na základe právnych predpisov únie alebo členských štátov, ktorým zodpovedná osoba podlieha, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo

- sa realizuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie

- potrebné pre uzavretie alebo splnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo

- sa toto realizuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby, vykoná spoločnosť OBO primerané opatrenia na ochranu opráv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, k čomu patrí minimálne právo na vymáhanie zasiahnutia osoby zo strany zodpovednej osoby, právo na predloženie vlastného stanoviska a na napadnutie platnosti rozhodnutia.

Ak si chce dotknutá osoba uplatniť práva v súvislosti s automatizovanými rozhodnutiami, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na nás, resp. na našu osobu splnomocnenú na ochranu údajov.

6.9 Právo na námietku voči súhlasu s právnou ochranou údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, kedykoľvek podať námietku voči súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Ak si chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na námietku voči súhlasu, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na nás, resp. na našu osobu splnomocnenú na ochranu údajov.

Každá dotknutá osoba sa s nami môže kedykoľvek priamo spojiť v prípade akýchkoľvek otázok a podnetom týkajúcich sa ochrany údajov.

6.10 Právo na sťažnosť na kontrolnom úrade na ochranu osobných údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo sťažovať sa na kontrolnom úrade na ochranu osobných údajov ohľadom nášho spracovania vašich osobných údajov.

 

7. Právna podstata spracovania osobných údajov

Pokiaľ pri popise príslušného procesu spracovania údajov v nasledujúcej kapitole B. tohto vyhlásenia o ochrane údajov nie je uvedené nič iné, platia nasledujúce nariadenia.

Čl. 6 I písmeno a GDPR slúži spoločnosti OBO ako právny základ pre procesy spracovania, pri ktorých sa musí vyžiadať súhlas pre určitý účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zmluvy, pri ktorej je zmluvnou stranou dotknutá osoba a druhou my alebo jedna z našich dcérskych spoločností – na služby a/alebo výrobky sa dopyt vzťahuje –, potom sa spracovanie týka čl. 6 I písmeno b GDPR. To isté platí pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dopytov ohľadne našich služieb a produktov.

Ak spoločnosť OBO podlieha právnej povinnosti, z ktorej vyplýva potreba spracovania osobných údajov, potom sa spracovanie zakladá na čl. 6 I písmeno c GDPR. V zriedkavých prípadoch by sa spracovanie osobných údajov mohlo vyžadovať, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. V tomto prípade sa spracovanie zakladá na čl. 6 I písmeno d GDPR.

Procesy spracovania osobných údajov by sa mohli napokon zakladať aj na čl. 6 I písmeno f GDPR. Na tomto právnom základe spočívajú procesy spracovania, ktoré nie sú zachytené v žiadnom z hore uvedených právnych základoch, keď je spracovanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti OBO alebo tretej osoby, pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby. Takéto procesy spracovania sú pre nás dovolené predovšetkým preto, pretože boli zvlášť spomenuté európskym zákonodarstvom (porovnaj Dôvod 47 veta 2 GDPR).

 

8. Zohľadnenie oprávnených záujmov

Pokiaľ sa pri popise príslušného procesu spracovania údajov v kapitole B. tohto vyhlásenia o ochrane údajov neriadi nič iné a spracovanie osobných údajov sa vzťahuje na článok 6 I písmeno f GDPR, spočíva náš oprávnený záujem vo vykonávaní obchodnej činnosti a v ekonomických záujmoch, ktoré sú s tým spojené.

 

9. Ochrana údajov pri použití našich kontaktných údajov / možnosť námietky

Pokiaľ použijete kontaktné údaje (ako napr. našu e-mailovú adresu alebo číslo faxu), ktoré sú uvedené na našej internetovej stránke, aby ste nás kontaktovali, spracujeme osobné údaje, ktoré nám pritom poskytnete, na účel spojený s kontaktovaním. Ak sa Vaša požiadavka nevzťahuje na služby a/alebo výrobky spoločnosti OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), ale na jednu z jej dcérskych spoločnosti, potom sa Vaša požiadavka touto spracuje a zodpovedá, pričom sa musí Vaša požiadavka na túto príslušne doručiť.

Pokiaľ je dôvodom Vášho kontaktovania v záujme našich služieb, resp. produktov, resp. v splnení zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR. Vo všetkých ostatných prípadoch kontaktovania máme oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR na spracovaní údajov na základe Vami iniciovanej komunikácie.

Osobné údaje získané na zodpovedanie Vašej požiadavky alebo na založenie a vykonanie zmluvného pomeru sa ukladajú až po úplné vybavenie požiadavky, resp. až do ukončenia zmluvného pomeru a potom sa vymažú (nie pred uplynutím možných záručných lehôt), ibaže sme podľa článku 6 ods. 1 S. 1 písmeno c GDPR na základe daňových a obchodno-právnych povinností archivácie a dokumentácie (z HGB, StGB alebo AO) zaviazaní k dlhšiemu uloženiu alebo ste súhlasili s uložením nad tento rámec podľa čl. 6 ods. 1 S. 1 písmeno a GDPR. Okrem toho by sme sa chceli starať o Váš kontakt aj po spracovaní zákazky, resp. po konci zmluvy a elektronickou formou, napr. prostredníctvom Vami uvedenej e-mailovej adresy, Vás upozorňovať na naše služby a ponuky. Spracovanie údajov na účely spojenia sa so zákazníkmi a starostlivosti o zákazníkov, ako aj na uľahčenie kontaktovania opierame o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR, pričom pri zvážení záujmov s Vašimi základnými právami a slobodami vidíme aj výhody, ktoré Vám poskytne táto požiadavka, napr. vďaka včasnému upozorneniu na naše služby a ponuky, šanci požiadať o vypracovanie ponuky pri ďalších stavebných zámeroch alebo môcť si vyjasniť otázky priamo s kontaktnými osobami. Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracovanie údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 f) GDPER a neslúži na priamu reklamu z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej mimoriadnej situácie. V prípade priamej reklamy môžete naproti tomu spracovanie odmietnuť kedykoľvek bez udania dôvodov.

Údaje, ktoré sa spracovávajú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR na spojenie so zákazníkmi, resp. na bezprostredné kontaktovanie, sa spracovávajú až po zánik oprávneného záujmu a potom sa vymažú, najneskôr s Vašim vyhlásením námietky proti spracovaniu údajov. Zákonné povinnosti archivácie sa chránia aj s ohľadom na tieto údaje.

Príjemcami osobných údajov spracovaných podľa tohto predpisu sú poskytovatelia IT služieb (predovšetkým hoster), s ktorými sme uzatvorili príslušnú dohodu o spracovaní prác podľa čl. 28 GDPR a príp. dcérske spoločnosti, na ktorých služby a/alebo produkty sa Vaša požiadavka vzťahuje.

 

10. Ochrana údajov pri uchádzaní sa o miesto a pri výberových konaniach

Získavame a spracovávame osobné údaje uchádzačov o miesto na účely vykonania výberového konania a tým na základe predzmluvného opatrenia v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR, resp. nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR na účely zamestnávania zamestnancov.

Spracovanie sa môže realizovať elektronickou formou, napr. keď nám uchádzač zašle príslušné podklady uchádzača v elektronickej forme, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formuláru. Ak s uchádzačom uzatvoríme pracovnú zmluvu, uložia sa sprostredkované údaje na účely uzavretia zamestnaneckého pomeru za dodržania zákonných predpisov. Ak osoba zodpovedná za spracovanie neuzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, potom sa podklady k uchádzaniu automaticky vymažú dva mesiace po zverejnení rozhodnutia o odmietnutí uchádzača, pokiaľ vymazaniu nestoja v ceste iné oprávnené záujmy osoby zodpovednej za spracovanie. Iným oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dokazovacia povinnosť v procese podľa Všeobecného zákona o rovnom zaobchádzaní (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz – AGG).

Z dôvodu digitalizovaného zaznamenávania prichádzajúcich uchádzaní sa o miesto sú príjemcami spracovávaných osobných údajov naši poskytovatelia IT služieb (predovšetkým Hoster), s ktorými sme uzatvorili príslušné dohody o spracovaní prác v zmysle čl. 28 GDPR.

 

11. Zmeny týchto ustanovení o ochrane údajov

Spoločnosť OBO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto ustanovenia o ochrane údajov s účinnosťou do budúcnosti. Na webovej stránke je dostupná vždy aktuálna verzia. Navštevujte, prosím, túto internetovú stránku pravidelne a informujte sa o platných ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

 

B. Zvláštne ustanovenia k spracovaniu údajov na našej internetovej stránke

1. Získavanie a použitie Vašich údajov

Rozsah a spôsob získavania Vašich údajov sa líši podľa toho, či navštívite našu internetovú prezentáciu iba na vyvolanie informácií alebo využijete nami ponúkané služby, ako napr. uzatvorenie zmluvy prostredníctvom internetovej stránky, a prípadne sa zaregistrujete.

 

2. Informačné využitie/ získavané údaje / cookies

(1) Iba pri informačnom využití internetovej stránky, teda vtedy, keď ste napr. nerealizovali rezervovanie prostredníctvom našej internetovej stránky alebo iným spôsobom nesprostredkovali informácie, získavame iba osobné údaje, ktoré nášmu serveru sprostredkováva Váš prehliadač. Ak chcete našu internetovú stránku sledovať, získavame nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky potrebné, aby sme Vám mohli zobraziť našu internetovú stránku a zaručiť stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 S. 1 písmeno f GDPR):
•IP adresa
•Dátum a čas požiadavky
•Rozdiel časového pásma od Greenwich Mean Time (GMT)
•Obsah požiadavky (konkrétna strana)
•Stav prístupu/stavový kód HTTP
•Zakaždým prenesené množstvo údajov
•Internetová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
•Prehliadač
•Operačný systém a jeho používateľské rozhranie
•Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

(2) Údaje spracované na základe ods. 1 tohto predpisu sa ukladajú na uvedené účely po dobu 30 dní a potom sa vymažú.

(3) Dodatočne k predtým uvedeným údajom sa pri Vašom využití našej internetovej stránky ukladajú súbory Cookies na Vašom počítači. Toto sa realizuje na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR, pokiaľ ste pri vstúpení do našej internetovej ponuky súhlasili s použitím súborov Cookies. V týchto prípadoch sa nastaví aj takzvaný Accept Cookie, ktorý samotný nedisponuje žiadnym ďalším obsahom iba upozornením, že sa kliklo na Cookie a povolilo nastavenie dočasných cookies. Súbory Cookies sa okrem toho používajú na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR na optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky. Pri súboroch Cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa pridelene ukladajú na Vašom pevnom disku prostredníctvom Vami používaného prehliadača a prostredníctvom ktorých pritekajú určité informácie miestu, ktoré nastaví Cookie (tu ide o nás). Súbory Cookies nedokážu vykonávať programy ani preniesť vírusy na Váš počítač. Tieto slúžia na to, aby sa internetová ponuka stala celkovo efektívnejšia a používateľsky prívetivejšia.

(4) Použitie súborov Cookies:

a) Naša internetová stránka využíva nasledujúce druhy Cookies, ktorých rozsah a funkčnosť vysvetľujeme v nasledujúcej časti:

- Dočasné cookies (pozri k tomu b)
- Trvalé cookies (pozri k tomu c).

b) Dočasné cookies sa vymazávajú automatizovane, keď zatvoríte prehliadač. K nim patria cookies relácie. Tieto ukladajú takzvané ID relácie, pomocou ktorej je možné priradiť rôzne požiadavky Vášho prehliadača spoločnej relácii. Váš počítač dokáže vďaka tomu opätovne rozpoznať, keď sa vrátite späť na našu internetovú stránku. Cookies relácie sa vymazávajú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

c) Trvalé Cookies sa vymazávajú automatizovane po uplynutí zadanej doby, ktorá sa odlišuje podľa súboru Cookie a môže predstavovať niekoľko rokov. Súbory Cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača.

d) Nastavenie Vášho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa Vašich želaní a napr. odmietnuť prijatie súborov Cookies tretej strany alebo všetky Cookies. Upozorňujeme na to, že eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky.


(5) Príjemcami údajov spracovávaných podľa hore uvedených odsekov sú poskytovatelia IT služieb(predovšetkým hoster), s ktorými sme uzatvorili príslušné dohody o spracovaní prác podľa čl. 28 GDPR.

 

3. Google Analytics

Na základe nášho oprávneného záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno f. GDPR používame „Google Analytics“, službu na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google používa súbory Cookies. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie o používaní online ponuky prostredníctvom používateľov sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a poskytuje tým záruku dodržiavania európskej ochrany údajov: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Spoločnosť Google použije tieto informácie z nášho poverenia, aby vyhodnotila využívanie našej online ponuky prostredníctvom používateľov, a aby zostavila reporty o aktivitách v rámci tejto online ponuky a poskytla nám reporty o ďalších službách spojených s využívaním tejto online ponuky a využívaním internetu. Pritom je možné zo spracovávaných údajov vytvoriť nepravé (pseudo) používateľské profily používateľov.

Google Analytics používame na to, aby sme inzerciu, realizovanú v rámci reklamných služieb spoločnosti Google a jej partnerov, zobrazovali iba takým používateľom, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku alebo vykazovali určité znaky (napr. záujem o určité témy alebo produkty, ktoré sa určujú na základe navštívených internetových stránok), ktoré sprostredkovávame spoločnosti Google (tzv. „Remarketing“, resp. „Google-Analytics-Audiences“). Pomocou funkcie Remarketing Audiences chceme tiež zabezpečiť, aby naše inzeráty zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a nepôsobili obťažujúco.

Používame Google Analytics vrátane funkcií Universal Analytics. Universal Analytics nám umožňuje analyzovať aktivity na našich stránkach naprieč rôznymi zariadeniami (napr. pri prístupe prostredníctvom laptopu a neskôr cez tablet). Toto umožňuje nepravé (pseudo) priradenie ID používateľa k používateľovi. Takéto priradenie sa realizuje približne vtedy, keď sa registrujete k zákazníckemu účtu, príp. prihlásite sa na váš zákaznícky účet. Spoločnosti Google sa však neodosielajú žiadne osobné údaje. Aj keď s Universal Analytics pribudnú ku Google Analytics ďalšie funkcie, neznamená to, že je s tým spojené obmedzenie opatrení na ochranu údajov, ako maskovanie IP alebo browser-add-on.

Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. Zo znamená, že IP adresa používateľa sa prostredníctvom Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenáša celá IP adresa a tam sa skráti.

IP adresa sprostredkovaná prehliadačom používateľa sa nezdružuje s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov Cookies prostredníctvom príslušného nastavenia ich softvéru prehliadača; používatelia okrem toho môžu zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených prostredníctvom Cookie a vzťahujúcich sa na využitie online ponuky Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tým, že si stiahnu a nainštalujú plugin prehliadača dostupný na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie k využívaniu údajov prostredníctvom Google, k možnostiam nastavenia a námietok sa dozviete tu:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads


Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu Vašich údajov prostredníctvom Google Analytics (predovšetkým na mobilných koncových zariadeniach, ktoré nepovoľujú inštaláciu uvedeného softvéru prehliadača) tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor Opt-Out-Cookie, ktorý pri budúcich návštevách zabráni zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky: deaktivácia Google Analytics.

 

5. Využívanie funkcií a ponúk na našej internetovej stránke

Pokiaľ chcete využívať služby ponúkané na našej internetovej stránke, ako napríklad rezervácie za odplatu v našom online obchode alebo objednanie správ vo forme noviniek do e-mailu „Newsletter“, je naproti tomu potrebné, aby ste k tomu uviedli ďalšie osobné údaje. Podrobnosti k tomu je možné vyhľadať v nasledujúcich usmerneniach.

5.1 Kontaktný formulár

(1) Pri dobrovoľnom používaní našich kontaktných formulárov budete požiadaný o zadanie názvu Vašej firmy, Vášho mena a priezviska, poštovej adresy Vašej firmy, a tiež e-mailovej adresy, pričom sú tieto údaje označené ako povinné údaje. Okrem toho máte možnosť realizovať v prípade potreby ďalšie zadania, aby ste optimalizovali Vašu osobnú dostupnosť a oslovenie (napr. telefónne číslo, povolanie, ako aj dôvod Vašej požiadavky/kontaktovania (správa).

(2) S odoslaním Vašej požiadavky uložíme Vašu použitú IP adresu a časy prihlásenia. Účelom procesu je, aby bolo možné preukázať Vašu požiadavku a príp. vysvetliť možné zneužitie Vašich osobných údajov.

(3) Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je najskôr Vami udelený výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR. Spracovanie údajov okrem toho slúži na zodpovedanie iniciovanej požiadavky a tým aj na (pred-) zmluvné účely v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR. Spracovanie údajov sa okrem toho realizuje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR na zodpovedanie Vašej požiadavky ohľadom našich služieb, resp. ponúk a na preukázanie možného zneužitia e-mailovej adresy, ktorá sa na to použila. Ak sa rozlišuje medzi povinnými a dobrovoľnými údajmi, zisťujú sa ako povinné údaje v zmysle čl. 5 ods. 1 písmeno c, čl. 25 GDPR iba údaje, ktoré sa typicky sprostredkovávajú aj pri iných spôsoboch dotazovania – napr. prostredníctvom e-mailového podpisu dotazujúceho a pri ktorých skúsenosti ukázali, že sú tieto údaje (pozri odsek 2) potrebné na zodpovedanie otázky. Typicky vyžadujeme tieto údaje, napr. na to, aby sa dotazujúce osoby
- priradili správnemu predajnému regiónu
- priradili správnemu zamestnancovi servisu
- cielene pozývali na výstavy, semináre atď.
- aby sa pre tieto osoby mohli odoslať certifikáty účastníkov školení
- aby sa týmto osobám mohol odoslať tlačený materiál
- aby sa tieto osoby mohli zásobovať materiálom / vzorkami atď.
- aby sa im mohli odporúčať miestni veľkoobchodníci


Dobrovoľné údaje, ako napr. údaje o povolaní alebo o pozadí otázky, nám pomáhajú, aby sme dotazujúce osoby mohli bezprostredne čo najlepšie obslúžiť bez toho, aby sme im museli klásť prípadné ďalšie spätné otázky, pretože napríklad pripravujeme rôzne produkty a informácie pre rôzne skupiny povolaní. Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR napokon spočíva aj v tom, aby sme Vami poskytnuté údaje mohli využiť na neskoršie kontaktovanie v zmysle (potenciálnej) starostlivosti o zákazníkov a mohli Vás informovať o našich ponukách a službách.

(5) Údaje, ktoré ste nám poskytli k dispozícii , vymažeme, pokiaľ už nie je potrebné uloženie na hore uvedené účely. Ak ste odvolali Váš súhlas so spracovaním údajov, čo je kedykoľvek možné s účinkom do budúcnosti, prípustnosť spracovania údajov realizovaného po námietku je ale ponechaná nedotknutá, a/alebo sa námietka proti spracovaniu údajov uplatňuje ako oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR), potom údaje bezodkladne vymažeme. Toto neplatí iba vtedy, keď a pokiaľ iný zákonný dôvod (napr. zákonný dôvod predzmluvného a dodatočného zmluvného plnenia z čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR) zdôvodňuje ďalšie spracovanie alebo keď zákonné povinnosti archivácie bránia okamžitému vymazaniu (čl. 6 ods. 1 písmeno c DSGVO).

(6) Príjemcami údajov spracovaných podľa tohto predpisu sú poskytovatelia IT služieb (predovšetkým hoster), s ktorými sme uzatvorili príslušné dohody o spracovaní prác podľa čl. 28 GDPR a príp. dcérske spoločnosti, na ktorých služby a/alebo produkty sa Vaša požiadavka vzťahuje.

5.2 Newsletter

(1) S Vašim súhlasom a so zadaním Vašej e-mailovej adresy môžete odoberať náš Newsletter, pomocou ktorého Vás chceme informovať o našich aktuálnych, zaujímavých ponukách, o našich službách a produktoch, o novinkách z našej spoločnosti a o ďalších aktuálnych témach OBO. Povinným údajom pre zasielanie noviniek do e-mailu „Newsletter“ je iba Vaša e-mailová adresa.

(2) Pre prihlásenie do našich noviniek do e-mailu „Newsletter“ použite tzv. postup Double-opt-in. To znamená, že Vám po Vašom prihlásení pošleme e-mail na uvedenú adresu, v ktorom Vás prosíme o potvrdenie, že si želáte zasielanie noviniek do e-mailu „Newsletter“. Ak Vaše prihlásenie nepotvrdíte v priebehu 72 hodín, Vaše informácie sa zablokujú a automaticky vymažú. Okrem toho vždy uložíme Vaše použité IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Účelom procesu je, aby bolo možné preukázať Vaše prihlásenie a príp. vysvetliť možné zneužitie Vašich osobných údajov. Po Vašom potvrdení objednávky noviniek do e-mailu „Newsletter“ uložíme Vami zadané údaje podľa ods. 2 na účel zasielania Newslettera a na preukázanie možného zneužitia Vašej e-mailovej adresy podľa ods. 2. (4) Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je Vami výslovne udelený súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR a ohľadne údajov spracovávaných podľa ods. 2 náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR na preukázanie možného zneužitia na tento účel použitej e-mailovej adresy.

(5) Váš súhlas na odosielanie noviniek do e-mailu „Newsletter“ môžete kedykoľvek zrušiť a Newsletter prestanete dostávať. Zrušenie môžete realizovať kliknutím na odkaz vložený v každom e-maili Newsletter alebo e-mailom na adresu info(at)obo.de alebo prostredníctvom správy odoslanej na kontaktné údaje uvedené v časti Impresum.

(6) Vaša e-mailová adresa sa pre zasielanie noviniek do e-mailu „Newsletter“ uloží iba na dobu želaného prihlásenia. Ostatné údaje uložené podľa ods. 1 sa nami vymažú max. po mesiaci po Vašom odhlásení.

(7) Príjemcami údajov spracovávaných podľa tohto predpisu sú poskytovatelia IT služieb(predovšetkým hoster), s ktorými sme uzatvorili príslušné dohody o spracovaní prác podľa čl. 28 GDPR.

5.3 OBO Construct

(1) Našim zákazníkom, zamestnancom a potenciálnym novým zákazníkom, ako aj zmluvným partnerom poskytujeme prostredníctvom našej internetovej stránky možnosť, využívať náš softvér OBO Construct v rôznych úrovniach použitia. Tento je k dispozícii ako možnosť na stiahnutie alebo ako webová aplikácia. Stiahnite si a/alebo využívajte náš softvér, uzatvorte s nami príslušnú zmluvu o používaní, aj keď je používanie možné bezplatne.

Aby bolo možné softvér stiahnuť, musia sa vopred uložiť údaje k osobe používateľa vo formulári na účely sťahovania. Pri týchto údajoch ide predovšetkým o základné údaje, ako meno, adresa a e-mailová adresa používateľa, ktorú potrebujeme, aby sme používateľa identifikovali ako zmluvného partnera a ako takého ho mohli prípadne aj kontaktovať (čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR). Okrem toho sa zisťuje označenie povolania, ktoré je pre nás smerodajné, aby sme používateľov príslušných produktov priradili do rôznych oblastí povolaní a produkty mohli prispôsobiť skupinám povolaní, ktoré softvér používajú najintenzívnejšie. Toto spracovanie údajov sa realizuje preto zakaždým v našom oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR). Okrem toho sa spracovanie údajov realizuje aj podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR na základe Vášho súhlasu, pretože máte úplne dovolené, používať bezplatne ponúkaný softvér a v tejto súvislosti vydať Vaše údaje.

Okrem možnosti stiahnuť si softvér ponúkame pri niektorých produktoch OBO-Construct (napr. OBO Construct pre podpodlahové systémy a OBO Construct pre uzemňovacie systémy) možnosť, zaregistrovať sa na účely používania softvéru a pre neskoršie procesy prihlásenia si zriadiť heslo. Pri registrácii sa zisťujú rovnaké údaje ako prostredníctvom predtým opísaného formulára na účely sťahovania za rovnakých účelov spracovania, takže sa najskôr na to odkazuje. Vaša e-mailová adresa sa okrem toho získava na to, aby sa ukončil proces registrácie, pretože Vaše prihlásenie musíte potvrdiť prostredníctvom odkazu v e-maili, aby sa účet aktivoval. E-mailová adresa je okrem toho potrebná na to, aby ste si mohli ukladať a priraďovať Vaše konfigurácie. Pomocou Vašej e-mailovej adresy a hesla sa môžete prihlásiť ako používateľ a prezerať si všetky Vaše projekty a konfigurácie.

Hneď ako budete mať účet, môžete si zriadiť ľubovoľné množstvo projektov. Jedinými povinnými poľami sú pritom názov projektu a dátum úlohy. Dátum je prednastavený na aktuálny dátum a názov projektu je prednastavený s názvom „Neues Projekt (Nový projekt)“ s možnosťou zmeny názvu. Tým si môžete priamo zriadiť projekt bez toho, aby ste sami vykonávali ďalšie zadania k projektu. Máte ale aj možnosť zmeniť si názov projektu a prispôsobiť ďalšie údaje týkajúce sa projektu (ako skratka projektu, číslo projektu, číslo zákazníka, názov zákazníka, adresa zákazníka). Vami vytvorené údaje pri týchto procesoch sa uložia na našom serveri a môžu sa kontrolovať príslušným používateľom (teda Vami) iba za použitia zriadeného hesla.

Spracovanie hore uvedených údajov sa realizuje na základe Vami udeleného súhlasu pri procese registrácie podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR, ako aj na splnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR. Okrem toho máme oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR na tom, aby sme našim (potenciálnym a/alebo bývalým) zákazníkom, ako aj našim zamestnancom a zmluvným partnerom poskytli k dispozícii softvér vhodný pre prax a prispôsobený ich potrebám, ktorý sa neustále optimalizuje. Na tento účel sa musí softvér analyzovať, aby bolo možné vykonávať neustále optimalizácie. Analýza využívania softvéru sa realizuje pri webových aplikáciách za použitia Google-Analytics (pozri k tomu a k možnostiam zrušenia hore číslo B 3). Prístup k Vašim osobným údajom zriadeným v projekte sa pritom zásadne nerealizuje.

Potrebné na splnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR), v každom prípade ale aj v našom oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR) je okrem toho, aby sme Vás prostredníctvom uložených kontaktných údajov mohli poprosiť o spätnú väzbu k použitému softvéru a/alebo Vás kontaktovať, aby sme získali návrhy na zlepšenie alebo Vás upozornili na nové možnosti už používanej aplikácie alebo na zmysluplné doplnky/iné aplikácie.

(2) Bez Vášho výslovného súhlasu alebo bez zákonného podkladu sa Vaše osobné údaje neposielajú tretej osobe stojacej mimo realizáciu zákazky, okrem nami poverených vývojárov softvéru. Vaše údaje odovzdávame ďalej povereným vývojárom softvéru, aby Vám títo mohli poskytnúť potrebné technické informácie, resp. aktualizácie k Vami používanému softvéru. Upozorňujeme na to, že v tomto prípade ide o spracovanie zákazky podľa čl. 28 GDPR. Príslušní vývojári softvéru sa nám podľa zákonných požiadaviek zmluvne zaviazali k dodržiavaniu právnych nariadení o ochrane údajov.

(3) Po úplnej realizácii zákazky sa Vaše údaje zablokujú pre ďalšie použitie. Po uplynutí daňových a obchodno-právnych predpisov sa tieto údaje vymažú, pokiaľ nie sú výslovne povolené na ďalšie využívanie. Údaje, ktoré sa spracovávajú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR, sa spracovávajú až po zánik oprávneného záujmu a potom sa vymažú, najneskôr s Vašim vyhlásením námietky proti spracovaniu údajov. Zákonné povinnosti archivácie sa chránia aj s ohľadom na tieto údaje.

(4) Pri poskytnutí softvéru prostredníctvom obchodu s aplikáciami sa musia dodatočne zohľadniť upozornenia k zaobchádzaniu s vašimi údajmi pripravené poskytovateľom obchodu s aplikáciami. Za toto využívanie údajov sú zodpovední výlučne poskytovatelia obchodov s aplikáciami.

 

6. Sociálne pluginy

Na našej internetovej stránke sa nepoužívajú „sociálne pluginy“. Pripravujeme iba odkazy na rôzne „služby sociálnych médií“. To, ktoré údaje sa pritom zaznamenávajú poskytovateľmi služieb a ako sa tieto využívajú, si, prosím, vyhľadajte v upozorneniach o ochrane údajov príslušnej služby.

 

7. Google Maps

Táto internetová stránka využíva Google Maps na zobrazenie interaktívnych máp a na vytvorenie popisov príjazdu. Google Maps je mapová služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Využívaním tejto služby sa Vám zobrazí naša lokalita a uľahčí Vám to prípadný príjazd. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.

Využívaním Google Maps sa môžu prenášať informácie o používaní tejto internetovej stránky vrátane Vašej IP adresy a adresy zadanej v rámci funkcie plánovania trasy (adresa štartu) do spoločnosti Google v USA. Keď vyvoláte internetovú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje Google Maps, vytvorí Váš prehliadač priame spojenie so servermi Google. Obsah mapy sa spoločnosťou Google priamo sprostredkuje na Vašom prehliadači a z tohto začlení do internetovej stránky. Z toho dôvodu nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov získavaných týmto spôsobom spoločnosťou Google. Podľa nášho stavu poznatkov sú to minimálne nasledujúce údaje:
- dátum a čas návštevy príslušnej internetovej stránky,
- internetová adresa alebo URL vyvolanej internetovej stránky,
- IP adresa, adresa (štartu) zadaná v rámci plánovania trasy.


Toto sa realizuje nezávisle od toho, či Google poskytne používateľské konto, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadne používateľské konto. Keď ste prihlásení ku Google, priradia sa Vaše údaje priamo k Vášmu kontu. Ak si neželáte priradenie k Vášmu profilu Google, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. Google ukladá Vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používateľov a tieto vyhodnocuje. Takéto vyhodnocovanie sa realizuje predovšetkým podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Google na zobrazovanie personalizovanej reklamy, na účely výskumu trhu a/alebo na vytváranie svojej internetovej stránky podľa potrieb.

Vy máte právo na námietku proti vytváraniu takýchto používateľských profilov, pritom sa musíte na uplatnenie tejto obrátiť priamo na Google. Prečítajte si, prosím, k tomu Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy. .

Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná pre us-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ podľa (kritizovaného) vnímania Komisie EÚ.

Keď nesúhlasíte s budúcim sprostredkovaním Vašich údajov spoločnosti Google v rámci využívania Google Maps, existuje aj možnosť úplne si deaktivovať webovú službu Google Maps tým, že vypnete aplikáciu JavaScript vo Vašom prehliadači. Google Maps a tým aj zobrazovanie máp na tejto internetovej stránke už potom nebude možné používať.

Podmienky využívania Google si môžete prezrieť na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html dodatočné podmienky využívania pre Google Maps nájdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Podrobné informácie k ochrane údajov v súvislosti s použitím Google Maps nájdete na internetovej stránke Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Používaním našej internetovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov získaných prostredníctvom plánovača ciest Google Maps predtým opísaným spôsobom a na predtým uvedený účel.

 

8. Bezpečnostné opatrenia

Vykonávame organizačné, zmluvné a technické bezpečnostné opatrenia podľa stavu techniky, aby sme zabezpečili, že sa právne nariadenia o ochrane údajov budú dodržiavať a že sa budú nami spracovávané údaje chrániť proti náhodným alebo úmyselným manipuláciám, strate, zničeniu alebo proti prístupu nepovolaných osôb. K bezpečnostným opatreniam patrí predovšetkým šifrovaný prenos údajov medzi Vašim prehliadačom a našim serverom.