Systémy protipožární ochrany

1

První cíl ochrany:
Vytvoření požárních úseků

Rozdělení budovy do požárních úseků chrání její části, které nejsou přímo postiženy požárem, po určitou dobu před šířením ohně. Protipožární přepážky zaručují oddělení požárních úseků a omezují šíření ohně a kouře. Tato stavební opatření chrání lidi a majetek a umožňují hasičům zamezit rozšíření požáru do dalších částí budovy.

Funkce protipožárních stěn
Protipožárními stěnami je nutno zajistit, aby požár nebyl rozšířen do přilehlých budov nebo částí budov. Tímto způsobem se vytvoří takzvané požární úseky. Stavební provedení těchto požárně dělicích konstrukcí (stavební materiály, třídy požární odolnosti, hodnoty namáhání) upravují místní stavební směrnice a normy.

Elektrická vedení a trubky smí procházet skrze stěny a stropy uzavírajícími prostor pouze tehdy, je-li zajištěno, že tím nedojde k nežádoucímu rozšíření ohně a kouře. Systémy protipožárních přepážek spolehlivě utěsňují stěnové a stropní otvory, potřebné pro instalace, vůči šíření ohně a kouře.

Zvláštní požadavky
Pro kabelové prostupy v souvislosti s ucpávkami platí mimo jiné tyto požadavky:

Je nutno zamezit prostupu ohně a kouře

Musí být zaručeno uzavření prostoru

Na straně přepážky, která je odvrácena od ohně, nesmí docházet k nepřípustnému zahřívání povrchu kabelů, vedení, trubek, kabelových nosných systémů a přepážky samotné

Systémy přepážek spolehlivě utěsňují stěnové a stropní otvory, potřebné pro instalace, proti pronikání ohně a kouře.